مردانی گریزان از لوندی و در جستجوی معصومیت.تفسیر روانشناختی فیلم ربکا

۱۹ بهمن, ۱۳۹۹ دکتر پرویز علی وردی 0

در این نوشته ی کوتاه به فیلم سینمایی ربکا از دیدگاه و با ادبیات ِ تیپ شناسی یونگی نگاه شده است.ربکا زنی جذاب (آفرودیت-اتنا)ولی خودشیفته و سودجو است که در زمان حیاتش به همسرش خیانت میکرد و او را نادیده میگرفت و تحت تاثیر سایه های خود به نابودی کشیده شد.مرد ِ این فیلم که شرایط برای انتخاب مجدد همسری با همان ویژگیهای ربکایی را دارد.این بار در جستجوی ساده ترین و بی آلایشترین دختریست که بتواند بی تشریفات و هیاهو و در گمنامی زندگی ِ عاطفی ِ زیست نشده ی او را در رابطه ای سالم به رشد و کمال برساند.دختری بی نام و نشان که همچون لوح سفیدی و با شخصیتی معصوم (پرسفونی) مرهمی است بر زخمهای عاطفی ِ آقای دوینتر.هر چند در طول سالیان ،سایه ی سنگین ِ زیبایی و هوش و جذابیت ربکا،چشم همه ی خوانندگان و بینندگان و نظردهندگان ِ رُمان و فیلم ربکا را محسور خود کرده است.اما پیام ِ این رُمان و این فیلم حکایت هنرنمایی سطحی ِ زنان ِ لوندِ آفرودیتی که همه ی عرصه های بصری و رسانه ای را به تسخیر خود دراورده اند نیست،حکایت ِ عمق ِ سادگی و معصومیت ِ دختران پرسفونیست که مردان رشد یافته در جستجوی آنند